Meny

Miljö

Miljöpolicy

Målet med Gerdmans Inredningars miljöarbete är att det ska bidra till en varaktig hushållning med resurser som har sin grund i kretsloppstanken. Gällande lagar och förordningar ska följas och gärna överträffas.

Vi ska därför alltid verka för att vårt produktsortiment vad gäller råvaror, tillverkning, distribution och användning är skonsamt mot miljön och att produkten kan återanvändas/ destrueras på ett miljövänligt sätt.

För att ständigt förbättra vår verksamhet ska vi följa det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i miljöfrågor. Att öka vårt kunnande och ständigt ställa krav på underleverantörer om införande av miljövänligare metoder, material och teknik utgör grunden för att fastställa och följa upp våra miljömål. På detta sätt förebygger vi förorening av miljön.

Gerdmans miljöpolicy ska vara ett levande dokument som med jämna mellanrum påminner alla anställda, leverantörer, kunder och allmänhet om våra mål och inriktning inom miljöområdet.

Markaryd 2013-04-13

ISO-certifieringar

Vi är certifierade både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Allt för att ni ska vara säkra på att vi håller den kvalitet som vi lovar.

The Global Compact

I ett tal till The World Economic Forum den 31 januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagsledare att delta i ett internationellt initiativ, The Global Compact.

Initiativets mål är att sammanföra företag, FN-organ och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att stödja och arbeta för 10 huvudpunkter inom Mänskliga rättigheter, Arbetsmiljö, Miljö och Anti-korruption.

Målsättningen är en mer hållbar och sammanflätad global ekonomi, vilket skall uppnås genom ett kollektivt agerande.

Som en del av Takkt koncernen har Gerdmans bundit sig till att stödja och främja The Global Compact.

Mer information om Takkt koncernens arbete kan visas i vår Sustainability Report.

Mer information om FN:s Global Compact.

PEFC

På över 500 katalogsidor presenterar vi 2 gånger om året Gerdmans Inredningar på jobbet. Mycket papper går genom våra och era händer. Papper som under kontrollerade former kommer från certifierade skogar.

PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, ett internationellt program för erkännande av skogcertifierings-system. PEFC-systemet framställer regionala skogsrapporter som ligger till grund för en hållbar skogsförvaltning.

Via dessa rapporter är det möjligt att återplantera skog ur hållbarhets-synpunkt och fortlöpande förbättra detta arbete.

245 miljoner hektar skogsyta på vår jord är hittills certifierade enligt PEFC. På detta vis garanteras att endast varaktigt producerad skog används. Vi har bestämt oss för att använda PEFC-papper så att vi alla kan hålla denna katalog i handen med gott samvete och att vi kan uppleva våra skogars mångfald även i framtiden.